Bạn đang ở đây

ôn tập pt đường thẳng và pt đường tròn

Tìm toạ độ của một điểm thoả mãn một điều kiện cho trước

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T5, 09/03/2017 - 10:17sa

Phương pháp. Nếu đề bài yêu cầu tìm toạ độ của điểm \(M\) thuộc đường thẳng \(d: \begin{cases}x=x_0+at\\y=y_0+bt\end{cases}\) thì ta sẽ tham số hoá toạ độ điểm \(M(x_0+at;y_0+bt)\) rồi dựa vào điều kiện của đề bài đi thiết lập một phương trình để tìm \(t.\)

Ví dụ 1. Tìm toạ độ điểm \(M\) thuộc đường thẳng \(d: \begin{cases}x=1+3t\\y=2-t\end{cases}\) biết \(M\) cách \(A(5;3)\) một đoạn bằng \(\sqrt{5}.\)

Đề kiểm tra 45 phút hình Oxy

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T6, 08/04/2016 - 8:19ch

(NHC 2015 - 2016)

Câu 1. Trong mặt phẳng \(Oxy\), cho 2 điểm \(A(3;-1), B(4;2)\) và đường thẳng \(d: x-2y+3=0\).

  1. Lập phương trình tham số của đường thẳng \(AB\).
  2. Lập phương trình trung trực \(d_1\) của đoạn thẳng \(AB\).
  3. Lập phương trình đường thẳng \(\Delta\) đi qua \(B\) và vuông góc với \(d\).

Câu 2. Lập phương trình đường tròn đường kính \(AB\) cho biết \(A(1;-1)\), \(B(1;4)\).

Từ khoá:

Ôn tập hình oxy

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 28/03/2016 - 1:45ch

ĐỀ 1

Bài 1. Trong mặt phẳng \(Oxy\), cho hai điểm \(A(3;-2)\), \(B(4;1)\) và đường thẳng \(\Delta : x+y-3=0\).

  1. Viết phương trình tổng quát đường thẳng \(AB\).
  2. Viết phương trình đường thẳng qua \(A\) và vuông góc với \(\Delta\).
  3. Lập phương trình đường trung trực của \(AB\).

Bài 2. 

Đáp án kiểm tra 30 phút phương trình đường thẳng và phương trình đường tròn

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T7, 19/03/2016 - 7:14ch

Đề 1

Bài 1. Trong mặt phẳng toạ độ \(Oxy\), cho 2 điểm \(A(-3;1)\), \(B(4;2)\).

  1. Lập phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm \(A\) và \(B\).
  2. Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm \(A\) và vuông góc với \(d: x-2y+4=0\).

Bài 2. Trong mặt phẳng toạ độ \(Oxy\).

Đăng kí nhận RSS - ôn tập pt đường thẳng và pt đường tròn