Bạn đang ở đây

Định nghĩa hình chóp đều

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 20/04/2016 - 9:12ch

Định nghĩa. Hình chóp đều là hình chóp thoả 2 điều kiện sau:

  • Đáy là đa giác đều (tam giác đều, hình vuông, ...)
  • Chân đường cao của hình chóp là tâm của đáy

Từ định nghĩa suy ra hình chóp đều có các cạnh bên bằng nhau.

Hình chóp đều \(S.ABCD\) có: \(ABCD\) là hình vuông, \(H\) là giao điểm của hai đường chéo thì \(SH\bot(ABCD)\).

Hình chóp đều \(S.ABC\) có: \(ABC\) là tam giác đều, \(H\) là giao điểm của 3 đường trung tuyến  thì \(SH\bot(ABC)\).

Chú ý:

  • Tâm của tam giác đều là giao điểm 3 đường trung tuyến, cũng là đường cao, trung trực, phân giác trong
  • Tâm của hình vuông là giao điểm hai đường chéo của nó

Thuật ngữ

  • Hình chóp tam giác đều là hình chóp đều có đáy là tam giác
  • Hình chóp tứ giác đều là hình chóp đều có đáy là tứ giác

Liên hệ giữa chóp tam giác đều và tứ diện đều

  • Chóp tam giác đều có cạnh bên chưa chắc bằng cạnh đáy, chóp tam giác đều có thêm điều kiện cạnh bên bằng cạnh đáy là tứ diện đều.
  • Tứ diện đều là một hình chóp tam giác đều đặc biệt (có thêm cạnh bên bằng cạnh đáy).

Xem thêm: Tứ diện đều