Bạn đang ở đây

Phương pháp đưa về cùng cơ số giải phương trình logarit

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 11/11/2019 - 10:19sa

Ví dụ. Giải các phương trình

  1. \(\log_4 (x+7)=\log_2 (x+1)\)
  2. \(2\log_9x+9\log_3x=10\)
  3. \(\log_\frac{1}{3}x+\dfrac{5}{2}=\log_x3\)
  4. \(\dfrac{1}{2}\log_{\sqrt{2}}(x-1)-\log_{\frac{1}{2}}(x+5)=\log_4(3x+1)^2\)

Bài tập. Giải các phương trình

  1. \(\log_7(x-1)-\log_7(2x-11)=\log_72\)
  2. \(\log_4(x^2-2x+1)=\log_2(x-1)\)