Bạn đang ở đây

Phương pháp đưa về cùng cơ số

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 11/11/2019 - 8:57sa

Giải các phương trình

  1. \(2^{x^2-6x-\frac{5}{2}}=16^{\sqrt{2}}\)
  2. \(2^{x^2+3x-4}=4^{x-1}\)
  3. \(6^{|4x-6|}=36^{3x-4}\)
  4. \((2+\sqrt{3})^{2x}=2-\sqrt{3}\)
  5. \(6^x.2^{-x}.3^{x+1}=3^{x-1}\)
  6. \(32^{\frac{x+5}{x-7}}=0,25.128^{\frac{x+17}{x-3}}\)