Bạn đang ở đây

Phương trình mũ và logarit

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 11/11/2019 - 8:12sa

Một số công thức biến đổi khi giải phương trình mũ và logarit

Cho \(0<a\ne 1\) và \(b>0\). Ta có các công thức biến đổi sau:

  • \(a^{f(x)}=a^{g(x)}\Leftrightarrow f(x)=g(x)\)
  • \(a^{f(x)}=b\Leftrightarrow f(x)=\log_ab\)
  • \(\log_a f(x)=\log_a g(x) \Leftrightarrow f(x)=g(x)\)
  • \(\log_a f(x)=b \Leftrightarrow f(x)=a^b\)