Bạn đang ở đây

Định nghĩa hai mặt phẳng song song

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 15/06/2016 - 3:40ch

Định nghĩa. Hai mặt phẳng \((\alpha)\) và \((\beta)\) gọi là song song nếu chúng không có điểm chung. Kí hiệu \((\alpha)\parallel(\beta).\)

Xem thêm: Vị trí tương đối của hai mặt phẳng.