Bạn đang ở đây

Vị trí tương đối của hai mặt phẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 15/06/2016 - 3:12ch

Trong không gian cho hai mặt phẳng \((\alpha)\) và \((\beta).\) Xét số giao điểm của hai mặt phẳng ta có các trường hợp sau:

  • Nếu tồn tại 1 điểm chung, thì theo tiên đề 5 chúng có một đường thẳng chung, khi đó hai mặt phẳng cắt nhau theo giao tuyến là một đường thẳng.
  • Nếu chúng có 3 điểm chung không thẳng hàng thì tất cả điểm thuộc mặt phẳng này đều thuộc mặt phẳng kia, khi đó hai mặt phẳng trùng nhau.
  • Nếu chúng không có điểm chung thi ta nói hai mặt phẳng song song. Đây cũng là định nghĩa hai mặt phẳng song song.