Bạn đang ở đây

đại số 10

Đại số lớp 10

Ôn tập hàm số bậc nhất và bậc hai

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T7, 01/10/2016 - 6:30ch

Bài 1. Cho mệnh đề đúng sau: "Nếu một số nguyên dương có chữ số tận cùng bằng 5 thì nó chi hết cho 5."  Phát biểu mệnh đề trên dưới dạng điều kiện cần.

Bài 2. Liệt kê các phần tử của tập hợp \(A=\{x\in\mathbb{Z} | 2x^2+5x+2=0\}.\)

Bài 3. Tìm tập xác định của hàm số \(y=\dfrac{x+2}{\sqrt{x-1}}.\)

Đăng kí nhận RSS - đại số 10