Bạn đang ở đây

Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 17/02/2016 - 10:27ch

Định nghĩa. Hai đường thẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng \(90^\circ\).

Nhận xét.

Hai đường thẳng vuông góc với nhau trong không gian xảy ra 2 trường hợp:

  1. Vuông góc và cắt nhau,
  2. Vuông góc và chéo nhau

Ví dụ. Cho hình lập phương \(ABCD.A'B'C'D'\). Ta có hai đường thẳng \(AB\) và \(BC\) vuông góc với nhau và cắt nhau. Hai đường thẳng \(AB\) và \(B'C'\) vuông góc với nhau và chéo nhau.

Ta có \(BC \parallel B'C'\). Góc giữa \(AB\) và \(BC\) bằng \(90^\circ\) nên góc giữa \(AB\) và \(B'C'\) cũng bằng \(90^\circ\).

Chuyên mục: