Bạn đang ở đây

Định nghĩa góc giữa hai mặt phẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T7, 19/03/2016 - 6:59ch

Định nghĩa

Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó.

Từ định nghĩa ta có:

  • Góc giữa hai mặt phẳng song song bằng \(0^\circ.\)
  • Góc giữa hai mặt phẳng trùng nhau bằng \(0^\circ.\)

Trường hợp hai mặt phẳng cắt nhau theo một giao tuyến thì ta hay dùng cách sau đây để xác định góc giữa chúng mà không dùng định nghĩa: Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau