Bạn đang ở đây

Công thức biến đổi tổng thành tích

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T3, 15/03/2016 - 9:12ch

Công thức

\(\cos u + \cos v = 2\cos\dfrac{u+v}{2} \cos \dfrac{u-v}{2}\)
\(\cos u - \cos v = -2\sin\dfrac{u+v}{2} \sin \dfrac{u-v}{2}\)
\(\sin u + \sin v = 2\sin\dfrac{u+v}{2} \cos \dfrac{u-v}{2}\)
\(\sin u - \sin v = 2\cos\dfrac{u+v}{2} \sin \dfrac{u-v}{2}\)

Bài tập:

1. Dùng công thức biến đổi tổng thành tích để rút gọn biểu thức

http://thayphu.net/?q=node/70

2. Ôn tập tổng hợp về công thức lượng giác

http://thayphu.net/?q=node/55