Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm vuông góc với đường thứ nhất và cắt đường thứ hai

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 20/04/2020 - 1:05ch

[Hình học 12, chương 3: Phương pháp toạ độ trong không gian]

So sánh nghiệm của phương trình bậc hai với số bất kì

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 25/03/2020 - 11:56sa

Trước tiên ta cần nhớ lại các công thức về so sánh nghiệm của phương trình bậc hai với số 0 ở đây (điều kiện để phương trình có hai nghiệm dương, âm, trái dấu, cùng dấu).

Ví dụ 1. Tìm \(m\) để phương trình \((m-1)x^2-2(m+3)x-m+2=0 \; (1)\) có hai nghiệm phân biệt \(x_1, x_2\) thoả mãn \(x_1<1<x_2.\)

Phương trình tích - lớp 8

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T6, 20/03/2020 - 8:38ch

Phương trình tích là phương trình dạng 

  • \(A.B=0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} A=0 \\ B=0 \end{array} \right.\)
  • \(A.B.C=0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} A=0 \\ B=0 \\ C=0 \end{array} \right.\)

trong đó, \(A, B\) là các biểu thức chứa ẩn \(x.\)

Bài 1. Giải các phương trình

Tìm m để bất phương trình bậc hai có nghiệm

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào CN, 23/02/2020 - 6:58ch

Bài 1. Tìm tất cả giá trị của \(m\) để bất phương trình \(x^2-4x-m-5<0\) có nghiệm.

Giải. Đặt \(f(x)=x^2-4x-m-5.\) Hệ số \(a=1> 0.\) Ta có \(\Delta' = 4 +m+5=m+9.\) Ta xét các trường hợp:

Bất phương trình bậc hai chứa tham số

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 19/02/2020 - 10:51ch

Bài 1. Chứng minh phương trình \((m+1)x^2+4mx-3m-5=0\) luôn có nghiệm với mọi \(m\).

Bài 2. Chứng minh phương trình \(2x^2-2(m+1)x+m^2+4=0\) luôn vô nghiệm với mọi \(m\).

Bài 3. Tìm \(m\) để bất phương trình \(x^2+(m+1)x+2m+7\ge 0\) nghiệm đúng với mọi \(x\).

Bài 4. Tìm \(m\) để bất phương trình \(mx^2-4mx+8<0\) nghiệm đúng với mọi \(x\).

Bài 5. Tìm \(m\) để bất phương trình \((2m+3)x^2+2(m-1)x+4\ge 0\) vô nghiệm.

Bài 6. Tìm \(m\) để bất phương trình \(mx^2-4mx+8<0\) vô nghiệm.

Tìm giao tuyến, thiết diện dựa vào đường thẳng song song với mặt phẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T3, 31/12/2019 - 8:21sa

Bài 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi $O$ là giao điểm của $AC$ và $BD$. Cho $(\alpha)$ là mặt phẳng qua $O$ và song song với $SA$ và $CD$. Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng $(\alpha)$.

Tìm giao tuyến, thiết diện dựa vào hai mặt phẳng song song

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T3, 31/12/2019 - 7:54sa

Bài 1. Cho hình chóp $S.ABCD$. Gọi $O$ là giao điểm của $AC$ và $BD$. Cho $(\alpha)$ là mặt phẳng qua $O$ và song song với mặt phẳng $(SCD)$. Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng $(\alpha)$.

Bài 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi $M$ là một điểm di động trên đoạn $AD$ (không trùng với $A$ và $D$. Gọi $(\alpha)$ là mặt phẳng qua $M$ và song song với mặt phẳng $(SCD)$.

Trang

Đăng kí nhận thayphu.net RSS